PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Akreditováno MŠMT ČR - č.j. 32 809/2010-25-778

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.
Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.
Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým - rodičem-trenérem, zpětná vazba - jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte - čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga...
Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Během 15 lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů - stabilní postoj - zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní - fix, pastelka, tužka, pero

II. Rozvoj komunikačních dovedností - všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného - co, kdy, kde, jak...má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková:
   
1. zrakové rozlišování
   2. zraková paměť
   3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovu vybavení 
   informací s možností jejich využití v procesu učení
Oblast sluchová:
   
1. rozvoj sluchového vnímání
   2. sluchové rozlišování
   3. sluchová paměť
   4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování
   do kreslené, psané nebo verbální podoby
Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí - v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.
Oblast intermodality:
Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání.
Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze
s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky "d", tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena).
Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.
Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.
Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou - např. při oblékání, denní hygieně...
Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének/diakritických nebo
u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chování dítěte - s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

IV. Grafomotorické dovednosti - správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

TOPlist