PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

KUPREV

primárně preventivní individuální program

 

 • program je určen zejména pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší

 • je s úspěchem používán i u dětí s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi

 • lze ho využít plošně, a to i pro děti hůře mentálně vybavené 

 • program poskytuje dítěti orientaci ve světě 

 • těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka

 • je dobře využitelný u dětí z národnostně smíšených manželství 

 • s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na ped. psych. poradnách, SPC i speciálních školách s platným osvědčením (po absolvování školení)   

 

Výsledky

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační 

 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy 

 • prevence sociálně - patologických jevů

 • zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem  

 

Princip programu

Program je určen pro plošné užití, to je pro všechny děti (zdravé či s handicapem: ADHD, poruchami řeči, lehkou mentální retardací, DMO, autistické děti, děti s neurotickými obtížemi atd.). Vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva se v úposlední době program užívá i u dětí cizinců, kteří mají zájem se  integrovat do naší společnosti a přijmout její kulturu i běžné způsoby chování.

Nejvíce se užívá pro věkovou skupinu dětí od pěti let do nástupu povinné školní docházky, v indikovaných případech lze použít u dětí od čtyř let a  také u školních dětí v období tzv.mladšího školního věku. V jednotlivých případech byl program užit i u starších dětí a osob dospělých, které trpěly  ztrátou orientace např. po prodělané neuroinfekci, autonehodě či cévní mozkové příhodě.

Program posiluje základní orientaci, t.j. orientaci osobou, místem a časem, což považuje autorka, a jistě nejen ona, za základní předpoklad zdravé  osobnosti. Vedle této základní orientace poskytuje program i orientaci v běžných sociálních situacích, bez ohledu na míru jejich problémovosti. Zároveň vštěpuje dítěti i základy tzv.slušného chování podle běžných společenských norem. Vše se odehrává v jistém informačním rámci,  takže "absolvent" programu získává i základní informační orientaci k daným tématům.

KUPREV je párový program, pracuje vždy rodič a dítě(případně pacient a rodinný příslušník) a využívá tak přirozených sociálních rolí účastníků i  běžných situací, ve kterých se účastníci nacházejí ve svém běžném prostředí a soukromí. Významným způsobem tak posiluje základní přirozené vazby a  vztahy v rodině a také umožňuje bezprostřední praktickou zkušenost dítěte s nabytými vědomostmi. Prožití nové zkušenosti zajišťuje internalizaci informací  do základního inventáře chování i prožívání každého dítěte i jejich trvalost. 

Program využívá běžné nástroje komunikace: vyprávění, rozhovor, hru, ale také zpívání, kreslení, vystřihování, lepení, poskakování a jiné, typicky dětské  činnosti. Důraz je kladen na rytmizaci. To vše v situacích, které jsou pro dítě bezpečné v sociálním slova smyslu, t.j. nejsou zaměřeny na výkon, nejsou  hodnocené a úspěchem je, pokud jimi dítě projde bez ohledu na úspěšnost. Program je dostatečně pružný a lze ho průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze ho několikrát opakovat se stoupající náročností. Za hlavní přednost KUPREVu považujeme respektování  přirozeného psychomotorického vývoje dítěte, včetně využití pro věk typických způsobů myšlení, oblíbených činností apod. a přiměřenost nároků na dítě  kladených tak, aby dítě vždy mělo pocit úspěšnosti a informace získávalo bez doprovodných pocitů viny či selhání.

KUPREV dětem přináší vcelku běžné informace tak, že si v nich dítě vytváří systém, do kterého ty další, zpřesňující, rozšiřující, náročnější už jenom  zapadají. Zvyšuje se mluvní apetit a komunikační dovednosti, zlepšuje se řešení problémových sociálních situací, rozšiřuje duševní obzor.  Také zabraňuje vzniku novodobých společenských tabu.Děti rovněž získávají základní dovednosti a návyky, využitelné zejména při školní práci, a to do takové míry, že téměř mizí adaptační problémy po nástupu do školy. V neposlední řadě absolvováním programu dítě nabývá tolik potřebnou osobní jistotu, pozitivní vztah k vzdělávání, aktivní přístup k okolí a radostný pohled na svět. O upevnění rodinných vazeb a vylepšení vztahů v rodině jsme se již zmiňovali výše.

  Jako významný vidí autorka i fakt, že celý program je pro všechny zúčastněné příjemný při provádění, nenáročný na finance, vybavení a pomůcky a  tedy i dostupný doslova všem vrstvám populace.