Kdo jsme..

V našem terapeutickém týmu působí:

 

PhDr. Jana Schaeferová

je vedoucím klinickým  logopedem v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické logopedie, s bezmála  15 letou praxí v oboru.

Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie. Členkou Asociace klinických logopedů je od roku 2003.

Absolvovala řadu kurzů a seminářů, zaměřujících se na prevenci poruch učení a rozvoj řeči. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Několik let pracovala s dětmi s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pracovala v Občanském sdružením Klub afasie, zaměřujícím se na osoby po cévní mozkové příhodě (CMP). Její diplomová a rigorózní práce byla zaměřena na klienty s koktavostí v dětském a dospělém věku.

Momentálně své praktické a teoretické znalosti testuje na svých  dvou dětech předškolního a školního věku.

 

Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková 
 vystudovala Anglický jazyk a Hudební výchovu na Palackého univerzitě v Olomouci. Po ukončení  ve studiu pokračovala a  to opět na Univerzitě Palackého, tentokrát obor Logopedie. Pravidelně se zúčastňuje odborných setkání a seminářů Asociace klinických logopedů a dalších odborných společností. Specializuje se na propojení muzikoterapie a logopedie. Úspěšně absolvovala atestační zkoušky v oboru Klinická logopedie a dále se věnuje celoživotnímu vzdělání v oboru Klinická logopedie.

 

Mgr. et Mgr. Lucie Koutná

vystudovala na Masarykově univerzitě obor Speciální pedagogika: Logopedie – surdopedie a následně si vzdělání doplnila o specializaci Více vad zaměřenou na péči o děti s kombinovaným postižením. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rovněž doplňující kurz Psychopedie. Je členkou Asociace klinických logopedů, zúčastňuje se odborných kurzů a stáží. Absolvovala dlouhodobé stáže v ambulantních i lůžkových odděleních. Ve svém volném čase se věnuje výtvarnému umění, cestování nebo četbě.

 

Mgr. Pavla Sáňková

  vystudovala obor logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala kurz Českého znakového jazyka a účastnila se odborných           konferencí. Na střední škole se věnovala specializaci dramatická výchova, flétna, moderní tanec. Volný čas ráda tráví tancem, cvičením jógy či četbou. 

  V průběhu studia absolvovala praxe a stáže např. v  Centru denních služeb pro sluchově postižené, v Mateřské škole pro sluchově postižené, v SPC Olomouc,           na neurologické klinice v Brně  a také v  Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže – Košumberk. 

  
 
 

Dlouholeté zkušenosti a celoživotní vzdělávání v oboru nám umožňují nabídnout Vám kvalitní péči s pomocí citlivých postupů a moderních zařízení a pomůcek. Neváhejte se na nás obrátit i s jakýmkoliv dotazem. Vstřícnost a ochota jsou u nás pravidlem. O vás či Vaše dítě pečujeme profesionálně a s osobním přístupem.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že všechny vaše návštěvy u nás budou příjemným  terapeutickým posezením .

Výběr terapeuta je velmi důležitou součástí Vaší terapie. Vy nebo Vaše dítě by mělo být s terapií a s terapeutem spokojeno. Můžete si zvolit specialistu z našeho  týmu, který Vám nejvíce vyhovuje (viz. O nás - Kdo jsme).

 

 

Ostatní služby 

 

Nabízíme množství různě zaměřených skupinových terapií pro děti i dospělé.

 

Zaměřujeme se na prevenci a léčbu poruch učení a ADHD.

Poskytujeme individuální sezení i terapeutické skupiny.
Nabízíme kurzy KUPOZ, KUPREV, KOMOT, Maxík, skupinovou terapii na podporu grafomotoriky pro předškolní a mladší školní děti, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, a další..

 

viz. Příprava předškoláka