PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

ičo 24236276, ičz 09478000OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603

TEL. KONZULTACE na TEL. 606 494 603

OMLUVNÉ SMS na konkrétní tel.č. ambulancí
janaschaeferova@email.cz

Kdo jsme..

 

 

 

 

V našem terapeutickém týmu působí:

PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ , vedoucí pracoviště 

Je klinickým  logopedem v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické logopedie, s téměř 20 letou praxí v oboru.

Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie. Členkou Asociace klinických logopedů je od roku 2003.

Absolvovala řadu kurzů a seminářů, zaměřujících se na prevenci poruch učení a rozvoj řeči. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Několik let pracovala s dětmi s dětskou mozkovou obrno

. Pracovala v Občanském sdružením Klub afasie, zaměřujícím se na osoby po cévní mozkové příhodě (CMP). Její diplomová a rigorózní práce byla zaměřena na klienty s koktavostí v dětském a dospělém věku.

V roce 2020 dokončila vzdělání zkouškou v oboru Psychoterapie, v Českém institutu Biosyntézy - Psychoterapeutické minumum.

Provádí konzultační činost, depistáže, kurzy D.B.ElKonina a mnoho dalších. Snaží se propojit logopedii s celostním přístupem. 

Díky svým třem dětem praktické a teoretické znalosti rozvíjí ...zajímá se o inkluzi, vzdělávací potřeby, potřeby mimořádně nadaných žáků, alternativní výuku, o nové trendy v přístupu k dětem s poruchami učení a mnoho dalšího...

 

 

 

 

 

 

Mgr. EVA MIKULÁŠKOVÁ

 

  Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Mimo jiné má zkušenosti s vedením logopedických táborů. Ve své diplomové práci a při studiu se věnovla Narušené komunikační schopnosti u předčasně narozených dětí.

Pochází z lékařského prostředí, studovala medicínu, ale nakonec se rozhodla pro obor klinická logopedi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anna PILAŘOVÁ

Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obor Speciální pedagogika – logopedie. Státní závěrečnou zkoušku absolvovala z předmětů logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie. V rámci studia se účastnila odborných konferencí KOMUNIKACE A HANDICAP II, COMMUNICATION & HANDICAP III., Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením.Odborné stáže a praxe absolvovala např. v Nemocnici Pardubického kraje,  v  Jedličkově  ústavu a Mateřské škole a Základní škole  a také v  Domově sociálních služeb ve Slatiňanech. Je členkou Asociace klinických logopedů, absolventlou mnoha vzdělávacích akcí a kurzů.

 

 

      Mgr. Eva RÁDLOVÁ,PhD.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako logoped a speciální pedagog rozvíjí své dovednosti při práci s lidmi různých věkových kategorií  bezmála dvě dekády.

Několik let působila jako odborný asistent se zaměřením na logopedii a surdopedii na své alma mater. Zde kombinovala akademickou praxi s aktivitami spojenými se životem lidí s hluchoslepotou a se sluchovým handicapem. Jako poradce v klientských rodinách střediska rané péče v té době získává cenné podněty. Ty v následujících letech dále rozvíjela v diagnostice,terapii a prevenci s klienty v ambulanci klinické logopedie v Prostějově. 

Má praktické zkušenosti s prací speciálního pedagoga a logopeda v běžné mateřské a základní škole. Pracovala v prostředí pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradny. Působí jako externí logoped na speciální základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení Integrál v Praze.

Zájímá se o dění v oboru, masáže dětí a kojenců a dotek jako takový, vnímání a potřeby vysoce citlivých dětí, celostní pojetí logopedické péče a mnohé další. Základem její komunikace a kontaktu s lidmi je respekt a radost z jedinečnosti každého nejen v logopedické praxi.

Miluje umění, hudbu, cestování a práci rukama jako způsob relaxace a rozvoj tvořivosti.

 

 

 

 
 

Mgr. et Mgr. Tereza MOLLÍKOVÁ

 Má  doma  chlapečka v předškolním věku, je částečně na mateřské dovolené a na částečné cestě k návratu do amb.

Před více než 10 lety absolvovala Pedagogickou  fakultu v Olomouci, dále Atestaci z klinické logopedie, účastní se mnoha vzdělávacích akcí a kurzů - 

např. Maxík, KUPOZ, absolvovala certifikovaný kurz věnovaný problémům s přetrvávajícími Primárními reflexi. 

Zajímá se o muzikoterapii, sport, umí výborně anglicky.

 

 

 

     Mgr. Lucie KUBECOVÁ

Speciální pedagog a logoped, s velkou praxí s dětmi, ve školství, s dětmi slogopedickými obtížemi i bez nich.

 

 

 

 

 

Ostatní Služby

 

V případě naplnění kapacity nabízíme také množství různě zaměřených skupinových terapií/kroužků pro děti i dospělé (nutná konzultace)

 

 


Nabízíme kurzy KUPOZ, KUPREV, KOMOT, Maxík, skupinovou terapii na podporu grafomotoriky pro předškolní a mladší školní děti, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, a další..

 

viz. Příprava předškoláka