PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

 

Kdo jsme..

V našem terapeutickém týmu působí:

 

 

PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ , vedoucí pracoviště 

Je klinickým  logopedem v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické logopedie, s téměř 20 letou praxí v oboru.

Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie. Členkou Asociace klinických logopedů je od roku 2003.

Absolvovala řadu kurzů a seminářů, zaměřujících se na prevenci poruch učení a rozvoj řeči. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Několik let pracovala s dětmi s dětskou mozkovou obrno

. Pracovala v Občanském sdružením Klub afasie, zaměřujícím se na osoby po cévní mozkové příhodě (CMP). Její diplomová a rigorózní práce byla zaměřena na klienty s koktavostí v dětském a dospělém věku.

V roce 2020 dokončila vzdělání zkouškou v oboru Psychoterapie, v Českém institutu Biosyntézy - Psychoterapeutické minumum.

Provádí konzultační činost, depistáže, kurzy D.B.ElKonina a mnoho dalších. Snaží se propojit logopedii s celostním přístupem. 

Díky svým třem dětem praktické a teoretické znalosti rozvíjí ...zajímá se o inkluzi, vzdělávací potřeby, potřeby mimořádně nadaných žáků, alternativní výuku, o nové trendy v přístupu k dětem s poruchami učení a mnoho dalšího...

 

 

 

 

 

 

Mgr. EVA MIKULÁŠKOVÁ

 

  Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Mimo jiné má zkušenosti s vedením logopedických táborů. Ve své diplomové práci a při studiu se věnovla Narušené komunikační schopnosti u předčasně narozených dětí.

Pochází z lékařského prostředí, studovala medicínu, ale nakonec se rozhodla pro obor klinická logopedi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      Mgr. Eva RÁDLOVÁ,PhD.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako logoped a speciální pedagog rozvíjí své dovednosti při práci s lidmi různých věkových kategorií  bezmála dvě dekády.

Několik let působila jako odborný asistent se zaměřením na logopedii a surdopedii na své alma mater. Zde kombinovala akademickou praxi s aktivitami spojenými se životem lidí s hluchoslepotou a se sluchovým handicapem. Jako poradce v klientských rodinách střediska rané péče v té době získává cenné podněty. Ty v následujících letech dále rozvíjela v diagnostice,terapii a prevenci s klienty v ambulanci klinické logopedie v Prostějově. 

Má praktické zkušenosti s prací speciálního pedagoga a logopeda v běžné mateřské a základní škole. Pracovala v prostředí pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradny. Působí jako externí logoped na speciální základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení Integrál v Praze.

Zájímá se o dění v oboru, masáže dětí a kojenců a dotek jako takový, vnímání a potřeby vysoce citlivých dětí, celostní pojetí logopedické péče a mnohé další. Základem její komunikace a kontaktu s lidmi je respekt a radost z jedinečnosti každého nejen v logopedické praxi.

Miluje umění, hudbu, cestování a práci rukama jako způsob relaxace a rozvoj tvořivosti.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Tereza MOLLÍKOVÁ

 Má  doma  chlapečka v předškolním věku, je částečně na mateřské dovolené a na částečné cestě k návratu do amb.

Před více než 10 lety absolvovala Pedagogickou  fakultu v Olomouci, dále Atestaci z klinické logopedie, účastní se mnoha vzdělávacích akcí a kurzů - 

např. Maxík, KUPOZ, absolvovala certifikovaný kurz věnovaný problémům s přetrvávajícími Primárními reflexi. 

Zajímá se o muzikoterapii, sport, umí výborně anglicky.

 

 

 

     Mgr. Lucie KUBECOVÁ

Speciální pedagog a logoped, s velkou praxí s dětmi ve školství, s dětmi s logopedickými obtížemi i bez nich.

 

 

 

 

 

Mgr. VERONIKA BLAHOUTOVÁ

 

Jsem speciální pedagog a logoped se státní závěrečnou zkouškou z oboru učitelství, poradenství a z logopedie a surdopedie.
Pracovala jsem dlouhou dobu ve školství s dětmi s vadami řeči, s dětmi se sluchovým postižením, s dětmi s poruchou autistického spektra.
Nějakou dobu jsem působila jako speciální pedagog- logoped v SPC, kde jsem vyšetřovala školní zralost a rozvíjela řeč u dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Ve svém volném čase jsem se věnovala logopedickým kroužkům a příměstským táborům.
V současné době mám doma roční holčičku a díky ní získávám zkušenosti v rozvoji řeči od narození. Své dosadadní vzdělání a zkušenosti nyní zúročuji a obohacuji v klinické logopedii.

 

 

 

 

Mgr. KATEŘINA UHRINOVÁ

Studovala jsem v Brně na Masarykově univerzitě Obor komunikační techniky. Mám státní závěrečnou zkoušku z logopedie a  také ze surdopedie. Navíc mě vždy lákala pomoc klientům se sluchovým postižení kvůli, tomu jsem se začala učit znakový jazyk. Doma mám 2 letou dceru. Také, díky ní ,jsem si prohloubila a ověřila zkušenosti s dětskými klienty. Práce s dětmi i dospělými klienty v ambulanci je pro mě velkou náplní.

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Palmová

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika - intervence v Hradci Králové. Mám státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie. Aktuálně studuji na Univerzitě Karlově a věnuji se speciální pedagogice/logopedii. Vystudovala jsem také předškolní - mimoškolní pedagogiku a několik let jsem pracovala v tomto oboru.V oboru logopedie jsem kromě klinické logopedie absolhovala také praxe ve školství.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní Služby

 

V případě naplnění kapacity nabízíme také množství různě zaměřených skupinových terapií/kroužků pro děti i dospělé (nutná konzultace)

 

 


Nabízíme kurzy KUPOZ, KUPREV, KOMOT, Maxík, skupinovou terapii na podporu grafomotoriky pro předškolní a mladší školní děti, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, a další..

 

viz. Příprava předškoláka