Kdo jsme..

V našem terapeutickém týmu působí:

 

PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ , vedoucí pracoviště 
je klinickým  logopedem v nestátním zdravotnickém zařízení Ambulance klinické logopedie, s téměř 20 letou praxí v oboru.
Vystudovala Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie. Členkou Asociace klinických logopedů je od roku 2003.
Absolvovala řadu kurzů a seminářů, zaměřujících se na prevenci poruch učení a rozvoj řeči. Má zkušenosti s logopedickou terapií dětí i dospělých. Několik let pracovala s dětmi s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pracovala v Občanském sdružením Klub afasie, zaměřujícím se na osoby po cévní mozkové příhodě (CMP). Její diplomová a rigorózní práce byla zaměřena na klienty s koktavostí v dětském a dospělém věku.
V roce 2020 dokončila vzdělání zkouškou v oboru Psychoterapie, v Českém institutu Biosyntézy - Psychoterapeutické minumum.
Provádí konzultační činost, depistáže, kurzy D.B.ElKonina a mnoho dalších. Snaží se propojit logopedii s celostním přístupem. 
Díky svým dvěma dětem praktické a teoretické znalosti rozvíjí ...zajímá se o inkluzi, vzdělávací potřeby, potřeby mimořádně nadaných žáků, alternativní výuku, o nové trendy v přístupu k dětem s poruchami učení a mnoho dalšího...

 

 

 

Mgr. Kamila ŽÁRSKÁ

Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě se zaměřením na logopedii a surdopedii.
Mimo jiné má zkušenosti s vedením logopedicky zaměřených mimoškolních kroužků. Absolvovala kurz Elkoninovy metody a působí také jako jeho lektorka.
Má zkušenosti s prací s dětmi s PAS.
Je členkou Asociace klinických logopedů, absolventkou mnoha kurzů.

 

Mgr. Anna PILAŘOVÁ
Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obor Speciální pedagogika – logopedie. Státní závěrečnou zkoušku absolvovala z předmětů logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie. V rámci studia se účastnila odborných konferencí KOMUNIKACE A HANDICAP II, COMMUNICATION & HANDICAP III., Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením.Odborné stáže a praxe absolvovala např. v Nemocnici Pardubického kraje,  v  Jedličkově  ústavu a Mateřské škole a Základní škole  a také v  Domově sociálních služeb ve Slatiňanech. Je členkou Asociace klinických logopedů, absolventlou mnoha vzdělávacích akcí a kurzů.

 

 

Mgr. Eva RÁDLOVÁ, PhD.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako logoped a speciální pedagog rozvíjí své dovednosti při práci s lidmi různých věkových kategorií  bezmála dvě dekády.
Několik let působila jako odborný asistent se zaměřením na logopedii a surdopedii na své alma mater. Zde kombinovala akademickou praxi s aktivitami spojenými se životem lidí s hluchoslepotou a se sluchovým handicapem. Jako poradce v klientských rodinách střediska rané péče v té době získává cenné podněty. Ty v následujících letech dále rozvíjela v diagnostice,terapii a prevenci s klienty v ambulanci klinické logopedie v Prostějově. 
Má praktické zkušenosti s prací speciálního pedagoga a logopeda v běžné mateřské a základní škole. Pracovala v prostředí pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradny. Působí jako externí logoped na speciální základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení Integrál v Praze.
Zájímá se o dění v oboru, masáže dětí a kojenců a dotek jako takový, vnímání a potřeby vysoce citlivých dětí, celostní pojetí logopedické péče a mnohé další. Základem její komunikace a kontaktu s lidmi je respekt a radost z jedinečnosti každého nejen v logopedické praxi.
Miluje umění, hudbu, cestování a práci rukama jako způsob relaxace a rozvoj tvořivosti.
 

 

 

 

Mgr. Barbora DVOŘÁKOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor logopedie a surdopedie. Pracuje v Mateřské a Základní  škole pro sluchově postižené jako logoped (Praha 2, Ječná). Znalosti si rozšiřuje také v oboru školství. Během studia asistovala na kroužcích zaměřených na grafomotoriku. Zkušenosti má s doučováním dětí s SPU. Zúčastnuje se kurzů a vzdělávacích akcí Asociace klinických logopedů.
Má již  předchozí praxi v klinické logopedii.

 

 

Mgr. et Mgr. Tereza MOLLÍKOVÁ

má  doma 2,5 letého chlapečka, je částečně na mateřské dovolené a na částečné cestě k návratu do amb.
Před 10 lety absolvovala Pedagogickou  fakultu v Olomouci, dále Atestaci z klinické logopedie, účastní se mnoha vzdělávacích akcí a kurzů - 
např. Maxík, KUPOZ, absolvovala certifikovaný kurz věnovaný problémům s přetrvávajícími Primárními reflexi. 
Zajímá se o muzikoterapii, sport, umí výborně anglicky.

 

 

Dlouholeté zkušenosti a celoživotní vzdělávání v oboru nám umožňují nabídnout Vám kvalitní péči s pomocí citlivých postupů a moderních zařízení a pomůcek. Neváhejte se na nás obrátit i s jakýmkoliv dotazem. Vstřícnost a ochota jsou u nás pravidlem. O vás či Vaše děti pečujeme profesionálně a s osobním přístupem.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že všechny návštěvy u nás budou příjemným  terapeutickým posezením .
Výběr terapeuta je velmi důležitou součástí Vaší terapie. Vy nebo Vaše děti by měly být s terapií a s terapeutem spokojeny. Důležitá je vzájemná důvěra a spolupráce. Můžete si zvolit specialistu z našeho  týmu, který Vám nejvíce vyhovuje (viz. O nás - Kdo jsme).

 

 

Ostatní služby 

 

V případě naplněná kapacity nabízíme také množství různě zaměřených skupinových terapií/kroužků pro děti i dospělé (nutná konzultace)

 

Zaměřujeme se na prevenci a léčbu poruch učení a ADHD.


Nabízíme kurzy KUPOZ, KUPREV, KOMOT, Maxík, skupinovou terapii na podporu grafomotoriky pro předškolní a mladší školní děti, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, a další..

 

viz. Příprava předškoláka