Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch řeči

Zde uvádíme pouze stručný výčet nejčastějších logopedických obtíží v různých oblatech řeči:   

                                                 

  • poruchy vývoje řeči                             opožděný vývoj řeči  nebo  vývojová dysfázie
  • získané organické poruchy                   afázie
  • poruchy zvuku řeči                              huhňavost - rinofonie
  • poruchy narušení plynulosti řeči           koktavost nebo breptavost
  • poruchy artikulace řeči                       dyslalie
  • narušení grafické stránky řeči               dyslexie. dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
  • poruchy hlasu                                    dysfonie, hlasové uzlíky