PhDr. Jana SCHAEFEROVÁ

LINGUA s.r.o

OBJEDNÁVÁCÍ SMS posílat na TEL. 606 494 603
OMLUVNÉ SMS, PŘEOBJEDNÁNÍ na konkrétní tel.č. ambulancí


janaschaeferova@email.cz
ičo 24236276, ičz 09478000

D. B. Elkonin

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností - metodu podle prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. V předškolácké populaci je značná skupina dětí, která je ohrožena z hlediska pozdějšího rozvoje tzv. specifických poruch učení (budoucí dyslexie, respektive dysortografie) - jedná se o děti v dlouhodobé logopedické péči, děti s odkladem školní docházky, děti z rizikových těhotenství, dětí s narušeným rozvojem řeči apod.

Tato metodika má v českém jazykovém prostředí naprosto výjimečné postavení a představuje klíčový přínos pro vysoce rizikové děti ohrožené pozdějším rozvojem dyslexie (tzv. high-risk children). Narozdíl od mnoha "materiálů určených předškolákům" je tato metodika postavena na seriózním vědeckém základě, vychází z aktuálních poznatků týkajících se dyslexie. Například Světová zdravotnická organizace i Mezinárodní asociace dyslexie jednoznačně definují dyslexii jako fonologický deficit, tzn. deficit v oblasti jazykových schopností, což opakovaně prokazují mnohé zahraniční výzkumné studie (včetně studií, které berou v potaz odlišnost českého jazyka).

Na základě časné diagnostiky jazykových schopností bývají v zahraničí již v brzkém věku (od 4 let výše) odhalovány vysoce rizikové děti se suspektní dyslexií, jimž bývají nabídnuty nikoliv pouze stimulační, nýbrž nápravné remediační programy. Tyty programy primárně rozvíjejí takové jazykové schopnosti, jejichž deficit je prokazatelně nejvíce spojen s rozvojem dyslexie. V České republice je již od roku 2004 dostupný trénink podle prof. Elkonina, který splňuje všechno to, co je v zahraniční preventivní péči o vysoce rizikové děti běžné. Experimentální ověřování české verze této metodiky prokázalo, že metoda je nejen efektivní  a účinná, ale že děti, které projdou daným tréninkem, své poznatky nevytrácejí, ale udržují a rozvíjejí.

V čem je trénink podle Elkonina tak odlišný od jiných stimulačních programů?

Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je - velmi zjednodušeně řečeno - uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika narozdíl od jiných technik tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže "vytáhnout" až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně nebo skupinově, v obou případech pracují v přímé interakci s psychologem, speciální pedagogem či učitelem.