Narušení grafické stránky řeči

V péči klinického logopeda by měli být děti nebo dospělí s narušením grafické stránky řeči (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další specifické poruchy učení..) tehdy, jsou-li tyto obtíže komplikací původní diagnózy (velmi často jako rezidua vývojové dysfázie).

Pokud klient nemá mimo dyslexii a dygrafii žádné další problémy ve smyslu narušené komunikační schopnosti, patří terapeutická péče do působnosti pedagogicko-psychologických poraden, speciálních pedagogů, případně psychologů v těchto poradnách.